Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Σας Καλωσορίζουμε στον Ιστότοπο του Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίησητων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στηνεκπαιδευτική διδακτική διαδικασία»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Η Πορεία


Στις τρεις φάσεις του έργου επιμορφωθεί περίπου 15.000 εκπαιδευτικοί διάφορων ειδικοτήτων: Φιλόλογοι, Μαθηματικοί, Φυσικών Επιστημών, Δάσκαλοι και Νηπιαγωγοί
Η επιμόρφωση για τους καθηγητές Πληροφορικής διεξάγεται για πρώτη φορά στην 4η φάση του έργου

Το πλαίσιο…

Μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
Να υπηρετούν σε σχολείο κατά τη χρονική περίοδο της επιμόρφωσης,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη - στην τάξη τους - τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν.

Το περιεχόμενο…


Tα Προγράμματα Επιμόρφωσης Περιλαμβάνουν:
Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – μεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε.
Την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων.
Την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.


Επιμορφωτικό πλαίσιο

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου


Γνώση Περιεχομένου

Content Knowledge (CK)
Γνώση Περιεχομένου
είναι η γνώση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου που πρόκειται να διδαχθεί.

Παιδαγωγική Γνώση.

Pedagogical Knowledge (PK)
Παιδαγωγική Γνώση
είναι η γνώση των παιδαγωγικών θεωριών και διδακτικών στρατηγικών, του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, του θεσμικού πλαισίου του σχολείου κλπ.


Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου


Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

είναι η γνώση που πρέπει να μετασχηματισθεί  έτσι ώστε, να είναι κατάλληλη για εισαγωγή σε μια αίθουσα διδασκαλίας. 


Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου


Technological Content Knowledge (TCK) 
Τεχνολογική Γνώση Περιεχομένου
περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν 

στο πώς οι επιστημονικές έννοιες και διαδικασίες μετασχηματίζονται σε συγκεκριμένα τεχνολογικά περιβάλλοντα.


Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου


Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) 

Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου

είναι η γνώση που αναδύεται από την αλληλεπίδραση της γνώσης του περιεχομένου, της παιδαγωγικής και της τεχνολογικής γνώσης. 


Αναλυτικά…


CK (η γνώση του εκάστοτε γνωστικού-ών αντικειμένων)
PK (το πως διδάσκω)
PCK (ο συνδυασμός των δύο προηγούμενων εννοιών)
TK (οι βασικές γνώσεις- βασικές δεξιότητες πάνω στη χρήση των ΤΠΕ)
ΤCΚ (το πως η διδακτική κάθε γνωστικού αντικειμένου αλλάζει με τη χρήση της τεχνολογίας)
TPK (το να επιλέγεις τον κατάλληλο τρόπο χρήσης των ΤΠΕ)
TPCK (ο συνδυασμός όλων των παραπάνω εννοιών)Ο ρόλος του καθηγητή πληροφορικής στο σχολείο
ως 
παιδαγωγού που εφαρμόζει σύγχρονες διδακτικές μεθόδους στα μαθήματα της επιστήμης της Πληροφορικής 

καταλύτη για την ψηφιακή αναβάθμιση του σχολείουΕπιμορφωτικό πλαίσιο (ΤΠΓΠ) Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση ΠεριεχομένουΧρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου 


 Η διάρκεια των προγραμμάτων Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου είναι 96 ώρες, οι οποίες κατανέμονται σε 2 τρίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις ανά εβδομάδα.

  Η τρέχουσα επιμορφωτική περίοδος διαρκεί από τον Απρίλιο 2013 έως τον Νοέμβριο 2013 (εκτός διακοπών).


Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου
Κατά τις πρώτες δώδεκα (12) εβδομάδες: δύο (2) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες ανά εβδομάδα.
Κατά τις επόμενες οκτώ (8) εβδομάδες (περίοδος «εφαρμογής στην τάξη»): μία τρίωρη επιμορφωτική συνεδρία και μια υποστηρικτική συνάντηση για την εφαρμογή στην τάξη διάρκειας 2-3 ωρών, ανά εβδομάδα

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ Ι – 
ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – 18 ώρες
ΜΕΡΟΣ ΙΙ – 
ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – 9 ώρες
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – 
ΣΕΝΑΡΙΑ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – 54 ώρες
ΜΕΡΟΣ ΙV – 
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – 15 ώρεςΜΕΡΟΣ Ι - ΘΕΩΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – 18 ώρ.

Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση
Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας
Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου
Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού


ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΘΕΩΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ – 9 ώρες

Βασικές έννοιες από τη Διδακτική της Πληροφορικής.
Βασικά στοιχεία της εξέλιξης της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ για τη μάθηση.
Διδακτικά σενάρια: κατασκευή και χρήση
Τα εκπαιδευτικά λογισμικά στην Πληροφορική: κατηγορίες και χρήση
Διδακτικό πλαίσιο για τη διδασκαλία λοιπών θεμάτων της ΠληροφορικήςΜΕΡΟΣ ΙV - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – 15 ώρες

Δημιουργία μαθημάτων σε ανοιχτές πλατφόρμες
Συστήματα για την αξιολόγηση
Πληροφορικός γραμματισμός 
Ειδικά θέματα από τη Διδακτική της Πληροφορικής (Δίκτυα)

Προγραμματισμός (1)
Α’ Φάση:  Απρίλιος - Ιούνιος (δώδεκα εβδομάδες): δύο (2) τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες ανά εβδομάδα (σύνολο: 48 ώρες επιμόρφωσης).

Β’ Φάση: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος (οκτώ εβδομάδες): μία τρίωρη επιμορφωτική συνεδρία και μία υποστηρικτική συνάντηση σχετικά με την εφαρμογή στην τάξη, ανά εβδομάδα. 

Παρεμβάσεις των επιμορφούμενων στην τάξη με τη χρήση ΤΠΕ (τουλάχιστον 8 παρεμβάσεις).


Προγραμματισμός (2)

Ατομικές και συνεργατικές δραστηριότητες που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου
Δημιουργία χώρου στο Moodle όπου θα «ανεβαίνουν»
Δεν αξιολογούνται


Προγραμματισμός (3)

Στη Β’ φάση προβλέπεται:
πρακτική εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν στο πλαίσιο της επιμόρφωσης (8 εβδομάδες).

Πλαίσιο οργάνωσης πρακτικής  (1)

«Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι οι επιμορφωτές και οι επιμορφούμενοι στο πλαίσιο της εφαρμογής στην τάξη θα συντάσσουν σχετικές αναφορές από τις διδασκαλίες που έγιναν, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και σημεία προς ιδιαίτερη αντιμετώπιση/ προσοχή ή προς βελτίωση, για χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση στη διαδικασία της επιμόρφωσης».

Πλαίσιο οργάνωσης πρακτικής  (2)

Συγγραφή σεναρίων που θα περιέχουν 8 διδακτικές παρεμβάσεις
Υλοποίηση 8 διδασκαλιών στις τάξεις που διδάσκεται
Κάθε σενάριο μπορεί να διαρκεί 1 η περισσότερες διδακτικές ώρες
Αξιολογούνται 0 ή 1

Υποχρεώσεις επιμορφούμενων

Επιτυχής παρακολούθηση:
Παρακολούθηση του 90% των μαθημάτων (το ανώτερο 10 απουσίες) 
Πραγματοποίηση της  πρακτική άσκηση
Στη συνέχεια μπορεί να λάβει μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης


Πιστοποίηση

Βπιστ = 0,40*Βαυτ+0,60*Βμη-αυτ >=60, κλίμακα 0 – 100
Αυτοματοποιημένο μέρος ( Γενικό + Ειδικό, 60 ερωτήσεις). (Απαντημένες
 36= 60%*60. Βαυτ=36*1,66*40%=24
Μη αυτοματοποιημένο (ανάπτυξη ή συμπλήρωση κάποιου σεναρίου διδασκαλίας). Βμη-αυτ=60%*60=36
τελικός βαθμός τουλάχιστον το 60 (24+36)

Για περισσότερα http://b-epipedo2.cti.gr
Επισκέπτες


Flag Counter